certamenbanner

Reconeixement d’experiències i iniciatives a favor de la convivència i la cohesió social a Nou Barris

Descripció de la convocatòria

9 Barris Acull és una xarxa integrada en l'actualitat per més de vuitanta entitats, entre les quals figuren AAVV, AMPAS, parròquies, associacions culturals i esportives, entitats de lleure i de solidaritat, escoles d'adults etc., i en la qual està representat també el districte municipal. La finalitat de la Xarxa és treballar de manera coordinada per fomentar la convivència i facilitar la incorporació als barris dels nous veïns i veïnes que procedeixen de la immigració.

El Certamen 9 Barris per la Convivència i la Cohesió Social s’ha creat per tal de promocionar el reconeixement de les experiències i iniciatives que tinguin com a finalitat afavorir la convivència i la cohesió social al districte de Nou Barris.

Els objectius són:

- Visualitzar els projectes relacionats amb la convivència i la cohesió social.

- Donar a conèixer el ventall de projectes existents en aquest àmbit.

- Promoure la continuïtat de les diferents iniciatives.

- Reconèixer públicament les bones pràctiques.

Bases de la convocatòria

1. Requisits generals

Podran optar a la convocatòria aquelles entitats, col•lectius o grups de fet que estiguin realitzant un projecte durant el curs 2018/19 a Nou Barris, i que l’esmentat projecte tingui com a objectiu bàsic la promoció de la convivència i la cohesió social entre veïns/es.

A l’hora d’avaluar les propostes es valorarà especialment:

- La participació activa dels destinataris i destinatàries a qui s’adreça el projecte.

- El treball en xarxa de l’entitat o grup de fet amb altres entitats i grups del territori.

- La idoneïtat del projecte en relació amb les necessitats socials de l’entorn.

2. Dotació

L’ajut econòmic consistirà en 1.500 euros i serà lliurat en un acte públic que tindrà lloc durant el mes de desembre de 2018.

3. Forma de presentació i calendari

Les entitats o grups de fet que estiguin interessades a presentar-se a la convocatòria hauran de lliurar el full de sol•licitud omplert (es pot descarregar a la web). Les sol•licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic, per correu postal o presencialment a la següent adreça:

Xarxa 9 Barris Acull

Via Favència 288 A

08042 Barcelona

info@9bacull.org

93 276 89 96

www.9bacull.org

S’estableix diumenge 11 de novembre de 2018 com a data màxima per lliurar les sol•licituds. 

Es podran tenir en compte experiències presentades en anteriors edicions que no hagin estat premiades, sempre que segueixin acomplint els requisits generals de la convocatòria.  

4. Procediment per a l’elecció

Els projectes presentats es publicaran al portal web de 9 Barris Acull dimarts 13 de novembre. A partir d’aquell dia i fins diumenge 2 de desembre, les entitats que formen part de la Xarxa podran escollir la que consideren que és la millor experiència enviant un correu electrònic a l’adreça info@9bacull.org. Es permetrà un únic vot per entitat. Les entitats poden votar qualsevol experiència excepte els seus propis projectes. 

L’experiència guanyadora serà aquella que hagi obtingut un nombre major de vots amb aquest procediment. El recompte de vots es farà en una reunió convocada a tal efecte i oberta a totes les entitats de la Xarxa. La resolució de la convocatòria tindrà lloc a principis del mes de desembre, i es farà pública a través de les diferents vies de comunicació de què disposa 9 Barris Acull. 

D’altra banda, de totes les iniciatives presentades a la convocatòria es farà una selecció per elaborar posteriorment un material que es difondrà com a recull de bones pràctiques.

L’entrega formal del premi es farà en un acte públic que s’anunciarà a través dels diferents canals de comunicació de la Xarxa 9 Barris Acull. 

AdjuntMida
full_sol licitud.pdf64.11 KB