La Red

Qué es la red 9 Barris Acull

9 Barris Acull es una red integrada en la actualidad por más de sesenta entidades, entre las que figuran AAVV, AMPA’s, parroquias, asociaciones culturales y deportivas, entidades de ocio y de solidaridad, escuelas de adultos etc., y en la cual está representado también el distrito municipal. La finalidad de la Red es trabajar de forma coordinada para fomentar la convivencia y facilitar la incorporación a los barrios de los nuevos vecinos y vecinas que proceden de la inmigración.

Desde el principio se quiso trabajar de manera transversal y coordinada, aprovechando la experiencia concreta y el conocimiento por parte de las diferentes entidades, y desde la percepción de todas las personas que conviven en un determinado territorio como vecinos y vecinas, con necesidades y preocupaciones similares.

Por esta razón se optó por el trabajo en red, de forma que cada una de las entidades asume la nueva realidad desde su propio territorio y ámbito de trabajo, y lo afronta de forma coordinada, a través del trabajo conjunto.

Misión

A finals del anys 90, i arran de les notícies que arribaven d’altres llocs sobre problemes de xenofòbia i racisme, diferents entitats del teixit associatiu del districte es varen plantejar la necessitat de fer front a la nova realitat social que estaven experimentant els barris.

 

Historia de la red

A finals del anys 90, davant la nova realitat migratòria que estaven experimentant els barris, des del teixit associatiu del districte es planteja la necessitat de reflexionar i trobar la manera d’afrontar la situació de manera conjunta i coordinada. Des del principi, el projecte es basà en la percepció de les persones immigrants en tant que nous veïns i veïnes, amb necessitats diferents però també similars a les de la resta d’habitants dels barris. Es tracta d’un fenomen transversal, al que cal respondre de forma transversal, conjunta i coordinada.

Aprofitant la densitat del teixit associatiu del districte, s’aposta pel treball en xarxa: la idea és que cada entitat assumeixi la nova realitat en la seva agenda i des del seu àmbit de treball específic, adoptant noves perspectives i innovant en els seus mètodes de treball. El treball en xarxa ha de servir per donar suport en tot aquest procés, a través de la formació, l’assessorament i la coordinació entre les entitats que en formen part. Al principi, la falta d’experiència i la manca de referents provoquen algunes dificultats de funcionament. Amb el temps, algunes d’aquestes dificultats s’han pogut resoldre, i s’ha anat elaborant un mètode propi de treball.

El treball en xarxa, en la pràctica, no ha estat fàcil d’assumir. El grau d’implicació de les entitats no ha estat ni és el mateix. D’altra banda, convé assenyalar com a riquesa i com a dificultat, la gran diversitat que existeix entre les entitats de la Xarxa, tant per la varietat d’àrees i àmbits de treball com per la percepció que es té del fenomen migratori i de les seves conseqüències socials. Amb el temps s’ha evolucionat força en la capacitat de gestió d’aquesta diversitat de formes i àmbits de treball, de visions i de perspectives.

L’any 2001, el recolzament al moviment reivindicatiu a favor de la regularització dels immigrants sense papers que desembocà en els tancaments a les esglèsies de Barcelona va constituïr la primera prova de funcionament per a la Xarxa. Des del principi es va participar activament en el suport material, econòmic i reivindicatiu a aquest moviment social. L’experiència va posar de manifest la necessitat de garantir un servei d’acompanyament jurídic gratuït.

L’evolució ha estat significativa: de les deu entitats inicials s’ha passat a les més de vuitanta que conformen la Xarxa en l’actualitat.

Trabajo en red

L’aposta pel treball en xarxa implica que cada entitat assumeixi la nova realitat en la seva pròpia agenda i des del seu àmbit de treball específic, adoptant noves perspectives i innovant en els seus mètodes i formes de treball. El treball en xarxa ha de servir per donar suport en tot aquest procés, a través de la formació, l’assessorament i la coordinació entre les entitats que en formen part. Amb el temps, s’ha anat configurant un mètode específic de treball, amb uns espais de participació i coordinació i uns òrgans de presa de decisions específics i particulars.

En primer lloc, les entitats que pertanyen a la xarxa formen una assemblea, que es reuneix una vegada a l’any. A l’assemblea s’aproven els pressupostos generals i el pla de treball anual, i  es prenen les decisions de major trascendència.

En segon lloc, la Xarxa compta també amb un equip de coordinació, que es reuneix cada 15 dies. Aquest equip és el que dóna seguiment quotidià al pla de treball i a les situacions conjunturals que sorgeixen el dia a dia.