La Xarxa

Què és la xarxa 9 Barris Acull

Després de vint anys de treball, ens trobem en un període de canvis que ens permetran evolucionar com a projecte i que ens portarà a la creació d’una nova entitat per a la gestió de 9 Barris Acull. Per fer aquest camí cal el suport i la participació de totes les persones que d’alguna manera esteu o heu estat vinculades a la Xarxa, i també de les que no ens coneixeu, però us agradaria fer-ho i formar part d’aquest projecte.

Si us voleu associar ompliu aquesta fitxa i ens la feu arribar presencialment o per mail a info@9bacull.org

 

9 Barris Acull és una xarxa integrada en l’actualitat per més de setanta entitats, entre les que figuren AAVV, AMPA’s, parròquies, associacions culturals i esportives, entitats de lleure i de solidaritat, escoles d’adults etc., i en la qual està representat també el districte municipal. La finalitat de la Xarxa és treballar de forma coordinada per afavorir la convivència del veïnat en la diversitat que caracteritza als barris i el territori.

Des del principi es va voler treballar de manera transversal i coordinada, aprofitant l’experiència concreta i el coneixement per part de les diferents entitats, i des de la percepció de totes les persones que conviuen en un determinat territori com a veïns i veïnes, amb necessitats i preocupacions similars.

Per aquesta raó es va optar pel treball en xarxa, de manera que cadascuna de les entitats assumeix la nova realitat des del seu propi territori i àmbit de treball, i l’afronta de forma coordinada, a través del treball conjunt.

Missió

A finals del anys 90, i arran de les notícies que arribaven d’altres llocs sobre problemes de xenofòbia i racisme, diferents entitats del teixit associatiu del districte es varen plantejar la necessitat de fer front a la nova realitat social que estaven experimentant els barris.

 

Història de la xarxa

A finals del anys 90, davant la nova realitat migratòria que estaven experimentant els barris, des del teixit associatiu del districte es planteja la necessitat de reflexionar i trobar la manera d’afrontar la situació de manera conjunta i coordinada. Des del principi, el projecte es basà en la percepció de les persones immigrants en tant que nous veïns i veïnes, amb necessitats diferents però també similars a les de la resta d’habitants dels barris. Es tracta d’un fenomen transversal, al que cal respondre de forma transversal, conjunta i coordinada.

Aprofitant la densitat del teixit associatiu del districte, s’aposta pel treball en xarxa: la idea és que cada entitat assumeixi la nova realitat en la seva agenda i des del seu àmbit de treball específic, adoptant noves perspectives i innovant en els seus mètodes de treball. El treball en xarxa ha de servir per donar suport en tot aquest procés, a través de la formació, l’assessorament i la coordinació entre les entitats que en formen part. Al principi, la falta d’experiència i la manca de referents provoquen algunes dificultats de funcionament. Amb el temps, algunes d’aquestes dificultats s’han pogut resoldre, i s’ha anat elaborant un mètode propi de treball.

El treball en xarxa, en la pràctica, no ha estat fàcil d’assumir. El grau d’implicació de les entitats no ha estat ni és el mateix. D’altra banda, convé assenyalar com a riquesa i com a dificultat, la gran diversitat que existeix entre les entitats de la Xarxa, tant per la varietat d’àrees i àmbits de treball com per la percepció que es té del fenomen migratori i de les seves conseqüències socials. Amb el temps s’ha evolucionat força en la capacitat de gestió d’aquesta diversitat de formes i àmbits de treball, de visions i de perspectives.

L’any 2001, el recolzament al moviment reivindicatiu a favor de la regularització dels immigrants sense papers que desembocà en els tancaments a les esglèsies de Barcelona va constituïr la primera prova de funcionament per a la Xarxa. Des del principi es va participar activament en el suport material, econòmic i reivindicatiu a aquest moviment social. L’experiència va posar de manifest la necessitat de garantir un servei d’acompanyament jurídic gratuït.

L’evolució ha estat significativa: de les deu entitats inicials s’ha passat a les més de setanta que conformen la Xarxa en l’actualitat.

Treball en xarxa

L’aposta pel treball en xarxa implica que cada entitat assumeixi la nova realitat en la seva pròpia agenda i des del seu àmbit de treball específic, adoptant noves perspectives i innovant en els seus mètodes i formes de treball. El treball en xarxa ha de servir per donar suport en tot aquest procés, a través de la formació, l’assessorament i la coordinació entre les entitats que en formen part. Amb el temps, s’ha anat configurant un mètode específic de treball, amb uns espais de participació i coordinació i uns òrgans de presa de decisions específics i particulars.

En primer lloc, les entitats que pertanyen a la xarxa formen una assemblea, que es reuneix una vegada a l’any. A l’assemblea s’aproven els pressupostos generals i el pla de treball anual, i  es prenen les decisions de major trascendència.

En segon lloc, la Xarxa compta també amb un equip de coordinació, que es reuneix cada 15 dies. Aquest equip és el que dóna seguiment quotidià al pla de treball i a les situacions conjunturals que sorgeixen el dia a dia.