9 Barris

En el naixement i el desenvolupament del districte de Nou Barris cal tenir en compte dos factors fonamentals:

  • en primer lloc, l’arribada massiva -en les dècades de 1950, 1960 i, en menor mesura, 1970- de població immigrant procedent d’altres comunitats de l’Estat espanyol
  • en segon lloc, l’existència i el desenvolupament
    d’un ampli i dinàmic teixit associatiu, que encara avui conserva la seva força i el seu potencial

Durant els anys de la postguerra, la situació d’extrema pobresa que impera en algunes zones de la península provocà un èxode massiu cap als grans nuclis urbans. En aquest context, el districte de Nou Barris constitueix un punt d’acollida important per a una part de la immigració obrera que arriba a la ciutat durant les dècades de 1950, 1960 i 1970.

En l’actualitat, i des dels anys 90, el districte de Nou Barris recupera la seva tradició d’acollida de nous veïns i veïnes. En aquesta ocasió, els immigrants arriben als barris procedents fonamentalment de països extracomunitaris. Encara que vinguin de més lluny i que parlin en ocasions llengües diferents, els seus projectes migratoris són similars dels que tenien els primers immigrants del districte: volen accedir a un treball en condicions, a un habitatge digne. Igual que els seus predecessors, les condicions en les que viuen solen ser difícils, sobretot al principi.

Podeu trobar dades actualitzades de la població de Nou Barris a:

dades de la immigració a Catalunya

estadísitica ajuntament