L’Associació

Què és 9 Barris Acull

Després de vint anys de treball, ens hem trobat en un període de canvis que ens permetran evolucionar com a projecte i que ens portarà a la creació d’una nova entitat per a la gestió de 9 Barris Acull. Per fer aquest camí cal el suport i la participació de totes les persones que d’alguna manera estan o han estat vinculades a l’Associació, i també de les que no ens coneixeu, però us agradaria fer-ho i formar part d’aquest projecte.

Si us voleu associar ompliu aquesta fitxa i ens la feu arribar presencialment o per mail a info@9bacull.org

9 Barris Acull és una associació formada per persones i entitats de diversos àmbits amb la finalitat de treballar de forma coordinada per afavorir la convivència del veïnat en la diversitat que caracteritza els barris i el territori.

Des del principi es va voler actuar de manera transversal i coordinada, aprofitant l’experiència concreta i el coneixement per part de les diferents entitats, i des de la percepció de totes les persones que conviuen en un determinat territori com a veïns i veïnes, amb necessitats i preocupacions similars.

Per aquesta raó es va optar pel treball en xarxa, de manera que cadascuna de les entitats assumeix la nova realitat des del seu propi territori i àmbit de treball, i l’afronta de forma coordinada, a través del treball conjunt.

 

Missió

A finals dels anys noranta, davant la nova realitat migratòria que estaven experimentant els barris, i arran de les notícies que anaven arribant d’altres llocs sobre l’emergència de problemes de convivència i brots xenòfobs, des del teixit associatiu del districte es planteja la necessitat de reflexionar i trobar la manera d’afrontar la situació de forma conjunta i coordinada. Des del principi, el projecte es basa en la percepció de les persones immigrants en tant que nous veïns i veïnes, amb necessitats diferents però també similars a les de la resta d’habitants dels barris.

 

Història de l'Associació

Aprofitant la densitat del teixit associatiu del districte, s’aposta pel treball en xarxa: la idea és que cada entitat assumeixi la nova realitat en la seva agenda i des del seu àmbit de treball específic, adoptant noves perspectives i innovant en els seus mètodes de treball. El treball en xarxa ha de servir per donar suport en tot aquest procés, a través de la formació, l’assessorament i la coordinació entre les entitats que en formen part. Al principi, la falta d’experiència i la manca de referents provoquen algunes dificultats de funcionament. Amb el temps, algunes d’aquestes dificultats s’han pogut resoldre, i s’ha anat elaborant un mètode propi de treball.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El treball en xarxa, en la pràctica, no ha estat fàcil d’assumir. El grau d’implicació de les entitats no ha estat ni és el mateix. D’altra banda, convé assenyalar com a riquesa i com a dificultat, la gran diversitat que existeix entre les entitats, tant per la varietat d’àrees i àmbits de treball com per la percepció que es té del fenomen migratori i de les seves conseqüències socials. Amb el temps s’ha evolucionat força en la capacitat de gestió d’aquesta diversitat de formes i àmbits de treball, de visions i de perspectives.

L’any 2001, el suport al moviment reivindicatiu a favor de la regularització dels immigrants sense papers que desembocà en els tancaments a les esglésies de Barcelona va constituir la primera prova de funcionament per a l’associació. Des del principi es va participar activament en el suport material, econòmic i reivindicatiu a aquest moviment social. L’experiència va posar de manifest la necessitat de garantir un servei d’acompanyament jurídic gratuït.

L’evolució ha estat significativa: de les deu entitats inicials s’ha passat a les més de setanta que conformen l’associació en l’actualitat.

 

Treball en xarxa

L’aposta pel treball en xarxa implica que cada entitat assumeixi la nova realitat en la seva pròpia agenda i des del seu àmbit de treball específic, adoptant noves perspectives i innovant en els seus mètodes i formes de treball. El treball en xarxa ha de servir per donar suport en tot aquest procés, a través de la formació, l’assessorament i la coordinació entre les entitats que en formen part. Amb el temps, s’ha anat configurant un mètode específic de treball, amb uns espais de participació i coordinació i uns òrgans de presa de decisions específics i particulars.

En primer lloc, les entitats que pertanyen a l’associació formen una assemblea, que es reuneix una vegada a l’any. A l’assemblea s’aproven els pressupostos generals i el pla de treball anual, i  es prenen les decisions de major transcendència.

En segon lloc, l’associació compta també amb un equip de coordinació, que es reuneix un cop al mes. Aquest equip és el que dona seguiment quotidià al pla de treball i a les situacions conjunturals que sorgeixen el dia a dia.