Tallers de llengua

Tallers de llengua i coneixement de l'entorn

Des de 9 barris acull facilitem l’aprenentatge de la llengua amb un mètode d’introducció als itineraris dels barris, per facilitar la incorporació de les persones a la vida dels barris d’acollida. Els tallers s’imparteixen a la Zona Nord, a la Zona Sud i a la Zona Centre.

La intencionalitat

L’aprenentatge de la llengua i el coneixement de l’entorn son elements imprescindibles per a la plena incorporació de les persones a la vida dels barris. Així, la intencionalitat dels Tallers d’Acollida és facilitar aquest aprenentatge, així com promoure la participació de les persones en les mateixes condicions que qualsevol altre veí o veïna.

Els objectius

Conèixer les llengües vehiculars a nivell bàsic de manera que possibilitin la comunicació amb l’entorn immediat.

Conèixer les entitats i el mecanisme de funcionament dels serveis primaris de la zona: Districte, escolaritat, sanitat, cultura, associacionisme, …

Crear mecanismes i oportunitats de relació amb altres veïns i veïnes més assentats als barris.

Derivar de manera eficaç cap a estudis més institucionals a persones que es trobin en condicions de realitzar-los.

Contingut

A nivell lingüístic:

 • Vocabulari i estructures de conversa sobre temes bàsics de salut, alimentació, coneixement del barri i de l’entorn, escolaritat, institucions primàries,…
 • Informació i contacte amb centres educatius de la zona per derivacions requerides.

A nivell de relacions socials:

 • Visita a institucions de la zona y mostrar formes d’incorporació (centres de salut, biblioteques, centres cívics, associacions de veïns..)
 • Facilitar la incorporació a altres grups ja establerts en el teixit associatiu de l’entorn
 • Promoure i /o facilitar la participació a actes socials de l’entorn.

 

Calendari

Es faran dues sessions setmanals de classe, d’una hora i mitja cada una, coincidint amb el calendari escolar.

Metodologia

Cal ser conscient que les persones adultes mai no parteixen zero, totes elles porten un bagatge cultural i de coneixements dels quals s’ha de partir per a incorporar els nous aprenentatges.

En aquest sentit, és bàsic crear un clima de relacions personals i de comunicació mútua on els nous veïns puguin aportar el seu punt de mira, de manera que possibiliti l’obertura emocional cap als coneixements i les propostes que oferim, en un intercanvi comú d’enriquiment i aprenentatge.

L’educador/a ha de ser molt sensible a les situacions personals (de vegades crítiques) que es donin al grup i avançar en la programació tot recollint les propostes concretes que puguin aparèixer  (ex. “Com funciona la participació a l’AMPA de l’escola”, …)

Tot plegat, per a l’aprenentatge de la llengua és imprescindible disposar d’un mètode estructurat que faciliti la seqüenciació dels continguts i doni unitat al curs. L’adaptació del mètode al nivell i ritme del grup concret és la feina de l’educador.

Agents implicats

 • Són indispensables les entitats i/o els equipaments que acullen els grups ja que faciliten la proximitat del projecte i afavoreixen la incorporació a espais “normalitzats” de l’entorn.
 • Les educadores i educadors que exerceixen de manera voluntària aquesta tasca son l’eix clau que proporciona èxit a aquesta activitat. En aquests sentit, es indispensable vetllar per la correcta informació inicial, assegurar la bona relació d’equip i facilitar la formació necessària per dur a terme la seva tasca.
 • A l’equip de coordinació de 9 barris acull li correspon:
  • Facilitar la informació necessària tant de la tasca a realitzar com de la idiosincràsia dels grups.
  • Coordinar els diferents grups de manera periòdica per facilitar l’intercanvi d’experiències i materials.
  • Promoure i/o divulgar activitats formatives en relació a l’ensenyament -aprenentatge de persones adultes immigrades.
  • Mantenir un arxiu sistematitzat d’un mínim de materials adients, divulgar-los entre les i els voluntaris i facilitar-ne l’ús.

Materials

En principi s’utilitzaran els materials facilitats per l’Ajuntament de Barcelona, el mètode Hablamos, com a eix conductor dels temes a tractar. No cal dir que cada educador haurà d’adaptar al grup concret tant el mètode com els materials a utilitzar.

A Internet existeix gran quantitat de material gràfic que es pot utilitzar per millorar el vocabulari, així com altres materials del mercat.

És important l’intercanvi de materials que cada educadora/r reconegui com a vàlids, per tal d’estalviar feina de recerca i d’el·laboració.

Seguiment i avaluació

En tota tasca educativa és indispensable l’avaluació de la tasca realitzada en funció dels objectius proposats. Per assegurar aquesta avaluació proposem:

 • Reunió periòdica dels educadors/es que realitzen els tallers en cada un dels espais.
 • Reunió trimestral de tots els grups, amb un ordre del dia prefixat on consti l’avaluació de cada taller (assistència, progressos, etc), s’aportin propostes d’activitats reeixides a cada grup i es proporcionin elements teòrics de debat (si no es poden tocar tots els punts a cada reunió, s’hauria de fer que a cada un dels trimestres el tema central fos un d’ells i donar-li el màxim de temps. )

Grups

Tenim 11 tallers de llengua i entorn (10 grups de castellà de nivell bàsic i 1 de català) i 2 grups d’alfabetització. Aquests tallers s’imparteixen a diferents punts del districte (Centre Cívic Zona Nord, Espai Via Favència, Casal de Barri de Prosperitat, Centre Cívic Can Basté i Ateneu La Bòbila) atesos per 19 formadors/es voluntaris/es.