Tallers de llengua

Tallers de llengua i coneixement de l'entorn

Des de 9 Barris Acull facilitem l’aprenentatge de la llengua amb un mètode d’introducció als itineraris de la zona, per facilitar la incorporació de les persones a la vida dels barris d’acollida. Els tallers s’imparteixen a la Zona Sud (Centre Cívic Can Basté) i a la Zona Centre (Espai Via Favència).

La intencionalitat

L’aprenentatge de la llengua i el coneixement de l’entorn són elements imprescindibles per a la plena incorporació de les persones a la vida dels barris. Així, la intencionalitat dels Tallers d’Acollida és facilitar aquest aprenentatge, així com promoure la participació de les persones en les mateixes condicions que qualsevol altre veí o veïna.

Els objectius

Conèixer les llengües vehiculars bàsicament de manera que es possibiliti la comunicació amb l’entorn immediat.

Conèixer les entitats i el mecanisme de funcionament dels serveis primaris de la zona: Districte, escolaritat, sanitat, cultura, associacionisme…

Crear mecanismes i oportunitats de relació amb altres veïns i veïnes més establerts als barris.

Derivar de manera eficaç cap a estudis més institucionals a persones que es trobin en condicions de realitzar-los.

Contingut

En l’àmbit lingüístic:

 • Vocabulari i estructures de conversa sobre temes bàsics de salut, alimentació, coneixement del barri i de l’entorn, escolaritat, institucions primàries…
 • Informació i contacte amb centres educatius de la zona per derivacions requerides.

En l’àmbit de les relacions socials:

 • Visita a institucions de la zona i mostrar formes d’incorporació (centres de salut, biblioteques, centres cívics, associacions de veïns…)
 • Facilitar la incorporació a altres grups ja establerts en el teixit associatiu de l’entorn
 • Promoure i facilitar la participació en actes socials de l’entorn.

Calendari

Es faran dues sessions setmanals de classe, d’una hora i mitja cada una, coincidint amb el calendari escolar.

 

Metodologia

Cal ser conscient que les persones adultes mai no parteixen zero, totes elles porten un bagatge cultural i de coneixements dels quals s’ha de partir per a incorporar els nous aprenentatges.

En aquest sentit, és bàsic crear un clima de relacions personals i de comunicació mútua on els nous veïns puguin aportar el seu punt de mira, de manera que possibiliti l’obertura emocional cap als coneixements i les propostes que oferim, en un intercanvi comú d’enriquiment i aprenentatge.

L’educador/a ha de ser molt sensible a les situacions personals (de vegades crítiques) que es donin al grup i avançar en la programació tot recollint les propostes concretes que puguin aparèixer  (ex. “Com funciona la participació en l’AMPA de l’escola”…)

Tot plegat, per a l’aprenentatge de la llengua és imprescindible disposar d’un mètode estructurat que faciliti la seqüenciació dels continguts i doni unitat al curs. L’adaptació del mètode al nivell i ritme del grup concret és la feina de l’educador.

Agents implicats

 • Són indispensables les entitats i els equipaments que acullen els grups, ja que faciliten la proximitat del projecte i afavoreixen la incorporació a espais “normalitzats” de l’entorn.
 • Les educadores i educadors que exerceixen de manera voluntària aquesta tasca són l’eix clau que proporciona èxit a aquesta activitat. En aquest sentit, és indispensable vetllar per la correcta informació inicial, assegurar la bona relació d’equip i facilitar la formació necessària per dur a terme la seva tasca.
 • A l’equip de coordinació de 9 Barris Acull li correspon:
  • Facilitar la informació necessària tant de la tasca a realitzar com de la idiosincràsia dels grups.
  • Coordinar els diferents grups de manera periòdica per facilitar l’intercanvi d’experiències i materials.
  • Promoure i divulgar activitats formatives en relació amb l’ensenyament -aprenentatge de persones adultes immigrades.
  • Mantenir un arxiu sistematitzat d’un mínim de materials adients, divulgar-los entre les i els voluntaris i facilitar-ne l’ús.

Materials

En principi s’utilitzaran els materials facilitats per l’Ajuntament de Barcelona, el mètode Hablamos, com a eix conductor dels temes a tractar. No cal dir que cada educador haurà d’adaptar al grup concret tant el mètode com els materials a fer servir.

A Internet existeix gran quantitat de material gràfic que es pot usar per millorar el vocabulari, així com altres materials del mercat.

És important l’intercanvi de materials que cada educadora reconegui com a vàlids, per tal d’estalviar feina de recerca i d’elaboració.

Seguiment i avaluació

En tota tasca educativa és indispensable l’avaluació de la feina duta a terme en funció dels objectius proposats. Per assegurar aquesta avaluació proposem:

 • Reunió periòdica dels educadors/es que realitzen els tallers en cada un dels espais.
 • Reunió trimestral de tots els grups, amb un ordre del dia prefixat on consti l’avaluació de cada taller (assistència, progressos, etc.), s’aportin propostes d’activitats reeixides a cada grup i es proporcionin elements teòrics de debat (si no es poden tocar tots els punts a cada reunió, s’hauria de fer que a cada un dels trimestres el tema central fos un d’ells i donar-li el màxim de temps).

Grups

A l’espai Via Favència hi ha dos grups de nivell zero i un grup de nivell 1 i al Centre Cívic Can Basté s’han mantingut 3 grups (alfabetització, castellà i català).