Comunicat del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

DAVANT LA PROBLEMÀTICA DE LES CITES D’ESTRANGERIA Barcelona, a partir de Comissió d’Opinió d’Urgències – COU – del CMIB, a 4 de novembre 2020

AL GOVERN D’ESPANYA

SECRETARIA D’ESTAT DE MIGRACIONS, MINISTERI DE L’INTERIOR, DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA

La situació continuada d’endarreriments en les cites d’estrangeria, que s’origina ja al juliol de 2017, s’ha vist agreujada per la crisi social i econòmica per la COVID-19, de manera que ens trobem actualment davant d’una situació de col·lapse molt greu. Afecta i la pateixen les persones migrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i repercuteix també en el conjunt de la societat, en ciutadania comunitària, en l’empresariat o en el mercat de l’habitatge.

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) demana a Govern estatal que prengui en consideració i reverteixi el col·lapse a les cites per a tràmits d’estrangeria, especialment a les comissaries, que no fa res més que contribuir a agreujar la situació de vulnerabilitat en la que es troba una part important del col·lectiu, ja molt afectat i precaritzat en el context actual de pandèmia, tal i com ja és denúncia al Comunicat del CMIB davant l’emergència per COVID-19, de 3 d’abril.

El col·lapse de la seu electrònica de cita prèvia per prendre les empremtes dactilars a comissaria i aconseguir la targeta d’identitat d’estranger (TIE), així com per a poder accedir al procediment de protecció internacional, i en general l’accés a tràmits d’Estrangeria, perjudica greument a desenes de milers de veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.

Les conseqüències de no disposar de la TIE són greus i menyscaben els drets i la possibilitat de qualsevol persona migrada o sol·licitant d’asil de tenir una vida autònoma i estable:

  1. comporta un nombre elevat de situacions d’irregularitat sobrevinguda
  2. fa difícil o impossible l’accés a l’asil,
  3. a un contracte de treball, afectant així també a qui contracta,
  4. a un contracte de lloguer, a un compte corrent, a la reagrupació familiar, a un ERTE, a ajudes socials, al carnet de conduir, o a viatjar per motius familiars, entre d’altres. La situació pot empitjorar a partir de desembre d’enguany quan venci la pròrroga de sis mesos de les autoritzacions de residència i treball que caducaven durant la vigència de l’estat d’alarma.

El CMIB se suma a nombroses entitats i associacions del conjunt de l’Estat espanyol, que fa mesos que denuncien les esperes de gairebé un any i la venda de cites prèvies per a tràmits d’Estrangeria. Representa una clara discriminació del dret a l’accés àgil i eficaç a l’administració pública. Així mateix, el Defensor del Poble ha emès reiterades recomanacions al Ministeri de l’Interior, l’última a l’agost de 2020, perquè resolgui de manera urgent el problema de col·lapse, que ja es va allargant com a mínim des de fa un any.

El CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ SOL·LICITA AL GOVERN DE L’ESTAT que es responsabilitzi i actuï envers els drets i llibertats de les persones migrades i no els negui la possibilitat de renovar les targetes de residència i treball:

Augmentar els recursos en Policia i per a tràmits d’Estrangeria, inclosa la Nacionalitat. Garantir especialment que les quotes de cites per a realitzar el tràmit d’empremtes per a la confecció de la targeta de residència, siguin suficients i responguin a la demanda existent. Les taxes dels tràmits han d’invertir-se en la millora i agilització dels mateixos.

 Emprendre les accions que es considerin oportunes per assegurar un accés lliure i gratuït a les cites prèvies per a tràmits d’Estrangeria, incloent: la persecució del frau i la venda de cites; la millora de circuits i gestió assegurant una única cita per a un mateix tràmit; millorar la tramitació per mitjans digitals accessibles; garantir que totes les resolucions de concessió d’autoritzacions / renovacions de residència vagin acompanyades de la cita per Comissaria per a tràmit de TIE; habilitar accés i elecció de comissaries; organitzar el sistema i equip informàtic per lliurar la TIE en el mateix moment, com ja es fa amb el DNI.

  •   Que des del Ministeri de l’Interior es dictin instruccions a la resta d’Administracions i entitats privades (entitats bancàries o d’altres) perquè donin a la resolució de concessió / renovació de residències els mateixos efectes temporals que a la TIE, ja que es tracta d’un document signat digitalment, i per tant comprovable, i seria vàlid sempre que vagi acompanyat del document d’identificació de la persona (passaport).
  •   Estendre la pròrroga de les autoritzacions de residència i treball a les persones afectades pel col·lapse actual.

Barcelona, 5 de novembre de 2020

10 novembre, 2020