Subvencions a la contractació de persones en l’àmbit del treball de cura de persones grans o dependents a la llar

S’ha dissenyat una convocatòria de subvencions per al foment i la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures de persones grans i dependents.

La subvenció consisteix en un pagament únic a les persones que ofereixin un contracte laboral per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys. Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones que oferiran un contracte perquè necessiten rebre atenció i cures a domicili o una altra persona de la mateixa unitat de convivència.

Presentació de sol·licituds
El termini per sol·licitar l’ajut està previst que s’obri en breu. Com que és una convocatòria de concurrència no competitiva, les sol·licituds s’atendran estrictament segons l’ordre cronològic de presentació. Per això recomanem que, un cop publicada la convocatòria, es presentin les sol·licituds al més aviat possible

Quantia de la prestació
La quantia de la subvenció és de 2.685 euros si el contracte és de jornada completa.

Aquesta quantitat correspon al cost de la quota de la Seguretat Social que ha d’abonar la persona contractant durant 12 mesos.

Requisits
De la persona beneficiària de l’ajut que vol contractar:

 1. Tenir més de 18 anys.
 2. Estar empadronada i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 3. Estar al corrent de les obligacions tributàries i, si escau, les obligacions amb la Seguretat Social.
 4. Tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar compresos entre uns llindars inferior i superior que depenen del nombre de membres de la unitat familiar.

De la persona treballadora que es vol contractar:

 1. Ha de fer dos anys que no estan donades d’alta a la Seguretat Social, a comptar de la data de signatura del contracte.
 2. Si no tenen nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, han de complir uns requisits específics per poder contractar-les:
  • En el cas que tinguin residència legal que no els autoritzi a treballar, les persones estrangeres han de sol·licitar la corresponent modificació o autorització inicial de treball.
  • En el cas que no tinguin residència legal, les persones han de complir els requisits que estableix la normativa estatal per accedir a l’arrelament social:
   • Tres anys de permanència a l’Estat espanyol, que cal acreditar per mitjà de l’empadronament.
   • No tenir antecedents penals a l’Estat espanyol ni al país d’origen.
   • Disposar de l’informe d’arrelament INF02 que emet la Generalitat de Catalunya o poder acreditar parentiu de primer grau amb persona major d’edat espanyola o estrangera resident.

Més informació

17Set