Formació per a tothom

Les entitats sense ànim de lucre d’acollida sociolingüística de Barcelona, membres de la Xarxa de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona, volem que acabi l’incompliment sistemàtic, per part de les administracions, de les lleis que emparen les persones nouvingudes i els seus drets,

entre d’altres, el de rebre una educació digna i un acolliment lingüístic adequat.

Ens hem organitzat per exigir a les diferents administracions, però especialment al Departament d’Educació, les següents demandes:

● Garantir el dret a l’educació al llarg de la vida, atenent a la població de qualsevol edat en les seves diferents necessitats formatives, fent especial èmfasi a l’acollida sociolingüística i formació instrumental.

● Aportar finançament del Departament d’Ensenyament a les entitats d’acollida, tal com feia la Generalitat de Catalunya fins a l’any 2005, a través de subvencions, convenis o d’altres mecanismes.

● Crear un nou model d’acollida sociolingüística i de formació instrumental que coordini tant les entitats del 3r sector com els ens d’educació formal de persones adultes (com els CFA i el CNL).

● Acreditar la formació que es fa a les entitats d’acollida lingüística, tot establint uns estàndards de qualitat.

● Garantir el treball en xarxa entre els agents implicats en l’acollida sociolingüística i formació instrumental: tercer sector, CFAs, CNL, EOI, etc.

https://www.formacioperatothom.com

20 abril, 2023